gallery/ปกเด้อ
gallery/multicultural-students-on-globe-animation
gallery/תולעת-ספרים
gallery/120604584
Animated Dragonica Star Glove Pointer
gallery/13


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การจัดทำสารสนเทศจะต้องดำเนินการเป็นระบบดังนี้
         1 รวบรวมข้อมูล
                รวบรวมข้อมูลเป็นการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ข้อมูลการขายของฝ่ายขาย ข้อมูลสินค้าคงเหลือจากฝ่ายสินค้าคงคลัง ข้อมูลการชำระเงินและหนี้สินจากฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลคะแนนสอบรายวิชาของนักเรียน
        2 ประมวลผล
                นำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้มาตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ตรวจยอดการขายของฝ่ายขายว่าตรงกับสินค้าที่เบิกจากคลังสินค้าหรือไม่ ตรวจสอบยอดรายรับและยอดคงค้างว่าตรงกับจำนวนสินค้าที่ขายไปหรือไม่
                การประมวลผลยังแบ่งตามวิธีการที่นำข้อมูลมาประมวลผล เช่น
การประมวลผงแบบเชื่อมตรง (online processing) เป็นการประมวลผงโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์รอบข้าง หรือระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น การสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ การฝากถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็ม การจองตั๋วเครื่องบิน
                การประมวลผลแบบกลุ่ม  (batch processing) เป็นการประมวลผลโดยการรวบรวมข้อมูลเป็นครั้งคราว เช่น การสำรวจความนิยมที่เรียกว่า โพล (poll) จะทำการสำรวจโดยสุ่มตัวอย่างจากลุ่มผู้สนใจหลายๆ กลุ่มแล้วนำข้อมูลมาประมวลผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อสรุปเป็นผลหรือคำตอบออกมา
        3 สารสนเทศ
                สารสนเทศเป็นการนำข้อมูลที่ประมวลผลแล้วมาสรุปเป็นผลลัพธ์ เช่น ยอดการจำหน่ายสินค้ารายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาด บัญชี รับ-จ่าย นำมาจัดทำเป็นงบการเงิน
                สรุปขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้เกิดสารสนเทศขึ้นมามีดังนี้
                3.1  รวบรวมข้อมูล (data collection) โดยการจดบันทึก สอบถามโดยตรง หรือส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กรอกข้อความหรือทำเครื่องหมายลงในแบบสอบถาม
                3.2  ตรวจสอบ (check) ทำการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องต้องแก้ไขหรือรวบรวมใหม่ ข้อมูลที่ถูกต้องทำให้สารสนเทศมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
                3.3  เข้ารหัสข้อมูล (coding) ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วนำมาเข้ารหัสแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามประเภทของข้อมูลแล้วรวมไว้เป็นแฟ้มข้อมูล
                3.4  จัดเรียงข้อมูล (sorting) เรียงลำดับข้อมูลใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาหรืออ้างอิงในภายหลัง
                3.5 คำนวณ (calculate) ข้อมูลที่เป็นตัวเลขต้องกำหนดสูตรและฟังก์ชันให้ทำการคำนวณ เช่น การหาค่าเฉลี่ย หาผลรวม หาจุดคุ้มทุน
                3.6  การทำรายงาน (report)  สรุปผลจากการประมวลผลออกมาเป็นรายงานที่ตรงกับความต้องการใช้ในแต่ละงาน รายงานเป็นวิธีจัดรูปแบบข้อมูลของสารสนเทศ
                3.7  จัดเก็บ บันทึกข้อมูลไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บ
                3.8.  ทำสำเนา ข้อมูลหรือสารสนเทศที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรทำสำเนาไว้เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลหลัก เช่น ทำสำเนาไว้ในแผ่นซีดีรอม
                 3.9.  แจกจ่ายและสื่อสารข้อมูล นอกจากการทำสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบงานแล้วยังใช้สารสนเทศในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือหน่วยงานได้เป็นอย่างดี การแจกจ่ายสารสนเทศนอกจากการพิมพ์เป็นเอกสารแล้วยังสามารถส่งไปไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต และเชื่อมโยง (link) ไว้กับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าไปชมมากๆ ได้
 


คำศัพท์ประจำหน่วย
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

 

Efficiency  =  ประสิทธิภาพ
Flexibility  =  ความยืดหยุ่น
Good Goverment  =  ธรรมภิบาล
Labour  =  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
Intellectual  =  กลุ่มผู้มีความรู้
Management Sciener  =  วิทยาการจัดการ
Computer Sciener  =  วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์
Operation Research  =  การวิจัยดำเนินการ
Psychology  =  จิตวิทยา
Sociology  =  สังคมวิทยา
Economic  =  เศรษฐศาสตร์
System Analyst  =  นักวิเคราะห์ระบบ
Database Administrator  =  วิศวกรสื่อสาร
Programmer  =  นักโปรแกรม
Operator  =  พนักงานปฏิบัติการ
System Programmer  =  นักโปรแกรมระบบ
Investment  =  การลงทุน
Information  =  สารสนเทศ
Industrial Person  =  บุคคลที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม
Specialised Person  =  บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทาง
Foundation Person  =  บุคคลที่ทำงานเป็นรากฐาน
ICT Embedded Person  =  บุคคลที่มีการใช้ ICT เพื่อการทำงาน
Technical Approach  =  แนวทางด้านเทคนิค
Behavioral Approach  =  แนวทางด้านพฤติกรรม
Sociotechnical Approach  =  แนวทางผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

ที่มา : http://nongbankbee.blogspot.com/2011/06/blog-post_8035.html

แสดงความคิดเห็น